صفحه اصلی
شما به دو شیوه می توانید لینک مورد نظر خود را ویرایش کنید...
اولین راه، وارد کردن دستی نام لینک و کد کنترلی آن است که فرم آن را در زیر مشاهده می کنید:
راه دوم؛ آپلود فایل پشتیبان لینک است که پس از کوتاه کردن لینک به شما تحویل داده می شود!
ایمن شده توسط الگوریتم امنیتی CES...